הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מכרז פומבי 06/2023- שילוט חוצות

תאריך פרסום המכרז:

02/03/2023

תאריך סגירת המכרז:

26/03/2023

תאריך פרסום המכרז:

02/03/2023

תאריך סגירת המכרז:

26/03/2023

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות לרכישה, אספקה, הצבה, הדפסה והתקנה של מסרי מזמין העבודה, ותחזוקה ותפעול של מתקני הפרסום נשוא המכרז בעבור איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ ולרשויות מקומיות החברות באיגוד הערים (להלן ובהתאמה: "האשכול", "הרשויות" ו-"המכרז"), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, אמנת השירות ובנספחים המצורפים למכרז ולאמנת השירות המצורפת.

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר