הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מכרז פומבי 05/2023- הקמת כיתות ומתחמי זה"ב

תאריך פרסום המכרז:

02/03/2023

תאריך סגירת המכרז:

03/04/2023

תאריך פרסום המכרז:

02/03/2023

תאריך סגירת המכרז:

03/04/2023

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות להקמה ותחזוקה
של מתחמי זה"ב לאיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ (להלן ובהתאמה: "האשכול" ו- "המכרז"),
והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים
המצורפים למכרז ולחוזה המצורף

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר