קול קורא 06/2021 – מדדי הצלחה

תאריך פרסום המכרז:

29/12/2021

תאריך סגירת המכרז:

18/01/2022

תאריך פרסום המכרז:

29/12/2021

תאריך סגירת המכרז:

18/01/2022

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ פונה בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ לגיבוש מודל מדידה ומערך מדדי ההצלחה, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי הקול הקורא ונספחיו.
הזוכה בהליך יהיה מציע אשר עומד בתנאים ואשר ייבחר ע"י ועדת התקשרויות של האשכול בהתאם לקריטריונים שנקבעו לבחירה, ומופיעים במסמכי הקול הקורא ונספחיו.
תנאי הסף להגשת מועמדות במסגרת הקול הקורא וכמו גם אפשרות לעיון במסמכי הקול קורא במלואם, קודם רכישתם

**שימו לב – נקבע מועד נוסף לשליחת שאלות הבהרה- 9.1.22
וכן המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל- 18.1.22.**

קבצים מצורפים

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר