מכרז 03/2021 – לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי

תאריך פרסום המכרז:

26/10/2021

תאריך סגירת המכרז:

28/11/2021

תאריך פרסום המכרז:

26/10/2021

תאריך סגירת המכרז:

28/11/2021

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות לאספקת ריהוט למוסודות חינוך
וריהוט משרדי לאיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ ולרשויות מקומיות החברות באיגוד הערים
)להלן ובהתאמה: "איגוד הערים", "הרשויות" ו-"המכרז"(, והכל בהתאם להגדרות המופיעות
במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, אמנת השירות ובנספחים המצורפים למכרז ולאמנת
השירות המצורפת.

קבצים מצורפים

ניווט מהיר

אודות האשכול
מכרזים
הפורום הבין מגזרי האיזורי
חופש המידע
השתתפות בפעילות האשכול
איזור לרשויות מקומיות (בקרוב)

יצירת קשר

אשכול רשויות המפרץ
04-6034962
Shakedb@hamifrats.org.il
רח׳ חיפה 16, קרית אתא,
בניין אמישראגז, קומה ב׳

כל הזכויות שמורות © איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
 

בסיוע, יעוץ ופיתוח:

כל הזכויות שמורות © אשכול רשויות המפרץ 

בסיוע, ייעוץ ופיתוח:

צרו איתנו קשר