הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מכרז פומבי 15/2023 – לשירותי תכנון אתר לטיפול בפסולת יבשה במחצבת ג'למה

תאריך פרסום המכרז:

11/12/2023

תאריך סגירת המכרז:

21/12/2023

תאריך פרסום המכרז:

11/12/2023

תאריך סגירת המכרז:

21/12/2023

בקצרה על המכרז

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות לשירותי תכנון אתר לטיפול בפסולת
גושית במחצבת ג'למה עבור איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ )להלן ובהתאמה: "האשכול" ו-
"המכרז"(, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי המכרז, במפרטים הטכניים, בחוזה
ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה.
השתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז בסך של 1,300 .₪
ההצעה תוגש באמצעות מערכת המכרזים המכוונת, עד ליום 21/12/2023 בשעה .10:30
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז, ובכל מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז
המפורסמים באתר האינטרנט של האשכול il.org.hamifrats://https ובמשרדי האשכול
בכתובת דרך חיפה ,16 קריית אתא.
בכבוד רב,
אהרון אזולאי – מנכ"ל
איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר