הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מכרז פומבי 11/2023- איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית

תאריך פרסום המכרז:

05/06/2023

תאריך סגירת המכרז:

27/06/2023

תאריך פרסום המכרז:

05/06/2023

תאריך סגירת המכרז:

27/06/2023

בקצרה על המכרז

1. איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית עבור איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ ולרשויות מקומיות החברות באשכול (להלן ובהתאמה: "האשכול", "הרשויות" ו-"המכרז"), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה.
2. השתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז בסך של 3,500 ₪.
3. ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים ברח' חיפה 16, קריית אתא, עד ליום 27/06/2023 בשעה 11:00.
4. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול https://hamifrats.org.il ובמשרדי האשכול בכתובת דרך חיפה 16, קריית אתא. בכל מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
אהרון אזולאי – מנכ"ל
איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר