הבהרה: אתר זה בשלבי פיתוח

מכרז פומבי – 09/2023 – איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית

תאריך פרסום המכרז:

19/03/2023

תאריך סגירת המכרז:

01/05/2023

תאריך פרסום המכרז:

19/03/2023

תאריך סגירת המכרז:

01/05/2023

בקצרה על המכרז

מכרז פומבי 09/2023
הזמנה להציע הצעות
לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית מרשויות
איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ
1. איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ מזמין בזאת לקבל הצעות לביצוע איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית מאיגוד ערים אשכול רשויות המפרץ ולרשויות מקומיות החברות באשכול (להלן ובהתאמה: "האשכול", "הרשויות" ו-"המכרז"), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, בחוזה ובנספחים המצורפים למכרז ולחוזה המצורף.
2. השתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז בסך של 3,500 ₪ החל מיום פרסום המכרז. את עלות ההשתתפות במכרז ניתן לשלם באמצעות הפקדתו בחשבון האשכול בהעברה בנקאית בנק מזרחי טפחות, סניף 446 חשבון מס' 518428). מובהר ומודגש בזאת, כי תשלום עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר בשום מקרה וכל סיבה שהיא.
3. ניתן לעיין בתנאי המכרז טרם תשלום עבור ההשתתפות במכרז, באתר האינטרנט של האשכול https://hamifrats.org.il
4. אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול רשאי להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע למתן שירותי האיסוף והפינוי נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונו הקודם של האשכול או רשויות האשכול עם המציע.
5. מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
6. ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות הסכם הספק על נספחיו) תוגש באופן ידני בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע. ההצעה תוכנס לתיבת המכרזים ברח' חיפה 16, קריית אתא, עד ליום 17/04/2023 בשעה 10:00.
הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.
האשכול שומר לעצמו את האפשרות שהצעות יוגשו באופן מקוון. הודעה על שינוי שיטת ההגשה תפורסם באתר האשכול.
7. חלקים מההצעה (לרבות מסמכים, נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על-ידי האשכול.
8. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז.
בכבוד רב,
אהרון אזולאי – מנכ"ל
איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ


קבצים מצורפים

איך אפשר לקחת חלק?

כאשכול אנו מאמינים בשותפות. נשמח להזמין
אתכם להיות שותפים באחת מהדרכים הבאות:

הביעו דעתכם בזירת הדיונים שלנו (בקרוב)

פנו אלינו דרך האתר